KVPY 2018-19

TOP RESULT in KVPY- 2018-19 by TOP SCHOOL - 19 SELECTIONS in PHASE II
106
Koyna Jain
D/o Prakash Jain
106
Nidhi
D/o Babulal
106
Vanshika
D/o Mukesh Kumar
106
Nisha
D/o Sanjay Kumar
 
106
Karuna
D/o Radhe Shyam
106
Aman Bansal
S/o Hari Kishan Bansal
106
Manish
S/o Omparkash
106
Aparna
D/o Birender Singh
 
106
Devesh
S/o Shiv hari
106
Rohit
S/o Rakesh Kumar
106
Ankit
S/o Naresh Kumar
106
Nitin
S/o Nitya Nand
 
106
Piyush Aggarwal
S/o Akshay Aggarwal
106
Piyush Abhishek
S/o Rohtash
106
Bhumika
D/o Suresh Kumar
106
Lakshay
S/o Ashok
 
106
Narottam
S/o Mahender
106
Yogender
S/o Rajkumar
106
Youdish
S/o Mukesh
TOP RESULT in KVPY- 2018-19 by TOP SCHOOL - 22 SELECTIONS in PHASE I
106
Koyna Jain
D/o Prakash Jain
106
Nidhi
D/o Babulal
106
Vanshika
D/o Mukesh Kumar
106
Nisha
D/o Sanjay Kumar
 
106
Karuna
D/o Radhe Shyam
106
Aman Bansal
S/o Hari Kishan Bansal
106
Manish
S/o Omparkash
106
Aparna
D/o Birender Singh
 
106
Devesh
S/o Shiv Hari
106
Rohit
S/o Rakesh Kumar
106
Ankit
S/o Naresh Kumar
106
Nitin
S/o Nitya Nand
 
106
Piyush Aggarwal
S/o Akshay Aggarwal
106
Piyush Abhishek
S/o Rohtash
106
Bhumika
D/o Suresh Kumar
106
Lakshay
S/o Ashok
 
106
Narottam
S/o Mahender
106
Yogender
S/o Rajkumar
106
Youdish
S/o Mukesh
106
Akshika
D/o Bhusan